Báo cáo tài chính Quý III năm 2016


Xem nội dung BCTC Q3-2016_VP Cty_signed
Xem nội dung CBTT BCTC Q3 - 2016 toan Cty_signed
Xem nội dung toan Cty_signed
Xem nội dung 2016_VP HN_signed