Nghị Quyết họp HĐQT(15/04/2016) & Quyết định bầu Ông Phan Thế Hồng làm TVHĐQT


Nghị quyết họp HĐQT ngày 15/04/2016


Quyết định bầu Ông Phan Thế Hồng