Các Báo cáo, Nghị quyết, tờ trình của HĐQT

/2016/4/5/29680-NQ-HDQT-hop HDQT quy I.pdf
/2016/3/31/95485-TTr-HDQT.pdf
/2016/3/31/15784-TTr-HDQT.pdf
/2016/3/31/28283-TTr-HDQT.pdf
/2016/4/8/49382-BC-HDQT-DVKT.pdf