Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016Xem nội dung báo cáo

Xem nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016