Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên & nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Nội dung biên bản họp ĐHCĐ năm 2016

Nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016