Quyết định về việc thôi giữa chức Phó Giám đốc đối với Ông Võ Khánh


Xem nội dung Quyết định