Công bố đơn vị kiểm toán BCTC 2016


Hợp đồng kiểm toán năm 2016
Phê duyệt đơn vị kiểm toán