Nghị quyết họp định kỳ Quý III năm 2016 của HĐQT Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Lực Dầu Khí VN


Xem nội dung Nghị quyết họp định kỳ Quý III năm 2016 của HĐQT Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Lực Dầu Khí VN