PV POWER SERVICES TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 23/4/2021, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự đại hội có ông Phạm Xuân Trường- thành viên HĐQT PV Power; Ông Vũ Huy Quang- nguyên Tổng Giám đốc PV Power; Và Lãnh đạo các Ban/Văn phòng PV Power.

Về phía PV Power Services có ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Anh Tuấn – thành viên HĐQT, Giám đốc; Cùng các ông/bà trong HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các đại biểu đại diện cho 10.482.567 cổ phần chiếm 69.88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV Power Services sẽ thông qua 11 nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2021; Danh sách các đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Sửa đổi Điều lệ của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Năm 2020, Công ty tiếp tục phải đối mặt với thực trạng tham gia đấu thầu cạnh tranh ngày càng gay gắt với các đơn vị/nhà cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa các nhà máy điện/công trình công nghiệp; Sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; Sự bất thường của thời tiết bão lũ ở khu vực miền Trung… Song, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, người lao động; sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao trong điều hành... Theo đó, Công ty PV Power Services đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hộ đồng cổ đông giao ở tất cả các mặt doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và đảm bảo duy trì ổn định chế độ chính sách, thu nhập cho người lao động.

Cụ thể, doanh thu toàn Công ty cả năm đạt hơn 266 tỷ đồng (đạt 106% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế đạt 24.8 tỷ đồng (đạt 125% kế hoạch năm; tỷ lệ chia cổ tức/cổ phần đạt 11% (kế hoạch 8.4%).

Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ông Bùi Duy Nhị – Chủ tịch HĐQT PV Power Services báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020& kế hoạch công tác của HĐQT năm 2021

Ông Vũ Anh Tuấn – GĐ PV Power Services báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 của Công ty

Tại Đại hội, các cổ đông đã đặt câu hỏi tới Đoàn chủ tịch về các vấn đề quan tâm như: tỷ lệ chia cổ tức; Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới và định hướng chiến lược phát triển của Công ty; Các khoản phải thu/trả nợ ngắn hạn; Công tác sắp xếp/tái cơ cấu nguồn nhân lực kỹ thuật,… Các cổ đông đều rất chia sẻ về giai đoạn khó khăn vừa qua và mong muốn trong thời gian tới, HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục có kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả với tình hình của Công ty hiện tại để đáp ứng lợi ích của các cổ đông.

Đại diện cho PV Power Services, Chủ tịch HĐQT Bùi Duy Nhị và Giám đốc Công ty Vũ Anh Tuấn đã trả lời các câu hỏi, vấn đề đặt ra của cổ đông liên quan đến hoạt động của PV Power Services và kế hoạch năm 2021 và các định hướng cho các năm tiếp theo.

Các cổ động đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến về 11 nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Với tỷ lệ thống nhất cao, cả 11 nội dung đều được Đại hội thông qua.

Hình ảnh cổ đông trao đổi tại Đại hội (ông Lý Đức Thắng)

Tin liên quan


Xem nhiều nhất