Ông Hoàng Văn Quang là tân Chủ tịch HĐQT PV Power

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của PV Power đã thông qua các nội dung với tỷ lệ thống nhất cao gồm: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội

Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát PV Power hết nhiệm kỳ từ thời điểm được bổ nhiệm.

Tại Đại hội, ông Hoàng Văn Quang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PV Power. Ông Quang sinh năm 1969, có trình độ chuyên môn là Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy với thời gian công tác gần 20 năm trong ngành Dầu khí. Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐQT PV Power, ông Quang giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS.

Cũng tại Đại hội, ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc PV Power và bà Vũ Thị Tố Nga được bầu vào HĐQT PV Power nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Nguyễn Bá Phước - nguyên Thành viên HĐQT BSR được bầu là Thành viên độc lập HĐQT PV Power nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Như vậy, HĐQT PV Power sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ gồm các ông/bà: ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT; ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Anh Tuấn; bà Vũ Thị Tố Nga; bà Nguyễn Hoàng Yến; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích; các thành viên độc lập HĐQT: ông Vũ Chí Cường và ông Nguyễn Bá Phước.

Đại hội đã bầu ông Phạm Minh Đức, bà Vũ Thị Ngọc Dung, bà Hà Thị Minh Nguyệt và bà Nguyễn Thị Thanh Hương vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Phạm Minh Đức được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát PV Power.

Hiền Anh

Nguồn: Ông Hoàng Văn Quang là tân Chủ tịch HĐQT PV Power


Tin liên quan


Xem nhiều nhất