Hoàn thành trung tu Nhà máy Điện Cà Mau 2 và tiểu tu Nhà máy điện Cà Mau 1

PVPS đã cung cấp vật tư, nhân lực và chuyên gia để thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành 100% khối lượng công việc Trung tu NMĐ Cà Mau 2 và tiểu tu NMĐ Cà Mau 1