Các công trình triển khai

Cung cấp nhân sự đại tu nhà máy Điện Phú Mỹ 3 (108,35 triệu USD), Cung cấp nhân sự thanh tra A lần đầu tiên tổ máy GT11 của nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 (64,29 triệu € và 323,18 tỉ đồng VNĐ), Thanh tra A cho tổ máy GT12 (64,07 triệu €),…
Cung cấp nhân sự cho Siemens trong việc thực hiện công việc bảo dưỡng NMĐ Cà Mau 1
Cung cấp vật tư và dịch vụ bảo dưỡng cho công tác tiểu tu lần đầu nhà máy điện Cà Mau 1  
Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng động cơ và bơm hệ thống nước cấp lò hơi và hệ thống chân không bình ngưng với Phú mỹ 3
Cung cấp nhân công cho công tác tiểu tu Nhà máy điện Phú Mỹ 3  
Cung cấp nhân công bảo dưỡng đường khí nóng GT – Nhà máy Điện Phú Mỹ 3
Thực hiện công tác sơn ký hiệu hệ thống đường ống Lò thu hồi nhiệt Nhà máy Điện Cà Mau 1&2
Công tác bảo dưỡng sửa chữa dài hạn Nhà máy Điện Cà Mau 1&2(320,89 triệu € và 620,64 tỉ đồng, thực hiện 12,25 năm tương đương với 100.000 giờ vận hành tương đương);
Hiện nay, PVPS đang trong quá trình đàm phán hợp đồng thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa dài hạn Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 (Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 đã vận hành thử nghiệm tổ máy số 1 tháng 12/2010)