PTSC Thanh Hóa và PTSC Quảng Bình tổ chức thành công ĐHCĐ 2012

Tại Quảng Bình, Đại hội đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí Lãnh đạo cao nhất từ Tổng Công ty : Đ/c Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch HĐQT; đ/c Nguyễn Hùng Dũng – Phó bí thư Đảng Uỷ, Tổng giám đốc Tổng Công ty ; các đ/c trong HĐQT; Ban TGĐ Tổng Công ty cùng các cổ đông đại diện cho  25 triệu cổ phần của PTSC Quảng Bình cùng tham dự. Đại hội đã nghe lãnh đạo PTSC Quảng Bình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, các Tờ trình  về  miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT, tờ trình về thù lao của HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách và giao cho HĐQT  PTSC Quảng Bình tiếp thu các cho HĐQT Công ty tiếp thu các ý kiến của Cổ đông và hoàn chỉnh các báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Nguyễn Hùng Dũng tin tưởng PTSC Quảng Bình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2012 và với vị thế đặc thù của mình, cảng Hòn La sẽ trở thành cảng biển nước sâu có vị trí trọng điểm trong khu vực.

Tại Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa ( PTSC Thanh Hóa) cũng tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Đ/c Nguyễn Hùng Dũng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng các đ/c trong HĐQT Tổng Công ty và Ban Tổng GĐ Tổng Công ty đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã thông qua các nội dung nghị sự gồm các :

(1)   Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và Kế hoạch năm 2012;
(2)   Báo cáo tình hình SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012;
(3)   Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2011 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2012 của BKS;
(4)   Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;
(5)   Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch tài chính năm 2012;
(6)   Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch Tài chính và Kế hoạch đầu tư năm 2011;
(7)   Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần;
(8)   Tờ trình về việc miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự TV HĐQT;
(9)   Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, BKS năm 2012.

Đại hội đã tiến hành đúng trình tự và quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa đã nhất trí thông qua 09 nội dung trên với tỷ lệ số phiếu thông qua đều đạt 100%. ( với 40.000.000 cổ phần)