PTSC Quảng Ngãi tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Thay mặt Ban Giám đốc, Đ/c Phạm Văn Hùng - Giám đốc Công ty đã đọc báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC Quảng Ngãi trong năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Theo đó, năm 2011 PTSC Quảng Ngãi đạt mức doanh thu 1.084,79 tỷ đồng, tăng 6,10% so với thực hiện năm 2010. Lợi nhuận trước thuế đạt 60,53 tỷ đồng, vượt 10,05% so với kế hoạch năm 2011 và tăng 27,32% so với thực hiện năm 2010, các khoản nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2011 là 116,54 tỷ đồng.

Trong điều kiện kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt và nhiều bất lợi, năm 2012 PTSC Quảng Ngãi phấn đấu đạt mức doanh thu 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 45 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV đạt 10,54 triệu đồng/tháng.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và thông qua 8 vấn đề lớn, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 và Kế hoạch năm 2012;

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch năm 2012 ;

- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2011 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2012 của Ban kiểm soát;

- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011 (tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 11% trên vốn điều lệ) và kế hoạch tài chính năm 2012;

- Tờ trình về việc bổ nhiệm Đ/c Phạm Văn Hùng - Giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị;

- Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2012;

- Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Trong đó có 7 vấn đề được thông qua với số phiếu tuyệt đối đạt 100%, 1 vấn đề được thông qua với tỷ lệ 96,67%.

Phát biểu tổng kết Đại hội, Đ/c Thái Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PTSC đã biểu dương những thành tích đã đạt được của PTSC Quảng Ngãi trong suốt quá trình phát triển, đặc biệt trong 2 năm 2010 và 2011 Công ty liên tục đạt mức doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên trong tình hình khó khăn chung của đất nước trong thời gian tới, đồng chí cũng lưu ý Công ty cần khắc phục ngay những khó khăn còn tồn tại, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đoàn kết vượt qua thử thách, vững tay chèo lái con thuyền Công ty tiếp tục đi lên.

Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, đúng trình tự và quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của PTSC Quảng Ngãi đã thành công tốt đẹp.