Tờ trình của HĐQT Công ty CPDVKT ĐLDK Việt Nam về việc miễn nhiệm TV HĐQT và đề cử TV HĐQT nhirmj kỳ 2017-2022

Xem nội dung