Hủy Công văn số 31/DVKT-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem nội dung