Nghị quyết về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem nội dung