Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 trong 108.000 EOH đầu tiên

Giá trị hợp đồng: 126,62 triệu Euro và 558,87 tỷ đồng 

Hạng mục: 

 - Cung cấp vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa ;

 - Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ ;

 - Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên;

 - Cung cấp dịch vụ sửa chữa sự cố, phát sinh trong quá trình vận hành;

 Tiến trình thực hiện hợp đồng:

 Các mốc bảo dưỡng, sửa chữa NMĐ Nhơn Trạch 1 (450MW):

 - Năm 2009: Thanh tra A1 

 - Năm 2010: Thanh tra B1 

 - Năm 2011: Thanh tra A2 

 - Năm 2012: Thanh tra C1