Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Điện Cà Mau 1&2

Hạng mục:

 - Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ ;

 - Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên;

 - Cung cấp dịch vụ sửa chữa sự cố, phát sinh trong quá trình vận hành;

 - Cung cấp vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa.


Giá trị hợp đồng: 351,98 triệu Euro và 686,07 tỷ đồng


Tiến trình thực hiện hợp đồng:      

          1. Các mốc bảo dưỡng, sửa chữa NMĐ Cà Mau 1 (750MW):
          - Năm 2008: Tiểu tu

 

          - Năm 2009: Tiểu tu

          - Năm 2010: Đại tu

          - Năm 2011: Tiểu tu

          - Năm 2013: Tiểu tu

          2. Các mốc bảo dưỡng, sửa chữa NMĐ Cà Mau 2 (750MW):

          - Năm 2009: Tiểu tu

          - Năm 2010: Tiểu tu

          - Năm 2011: Trung tu

          - Năm 2013: Tiểu tu


PVPS đã cung cấp vật tư, nhân lực và chuyên gia để thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành 100% khối lượng công việc bảo dưỡng sửa chữa.


PVPS đã cung cấp vật tư, nhân lực và chuyên gia để thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành 100% khối lượng công việc bảo dưỡng sửa chữa.