Các dự án tiêu biểu:

Tên dự án: 

 

Chủ đầu tư:

Thời gian thực hiện:

Hạng mục:

 

 

 

 

Giá trị hợp đồng:

Tiến trình thực hiện hợp đồng:

 

Công tác bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 

trong 100.000 EOH đầu tiên

Tổng công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam 

Từ năm 2008 đến năm 2020

Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ ;

Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên;

Cung cấp dịch vụ sửa chữa sự cố, phát sinh trong quá trình vận hành;

Cung cấp vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa.

351,98 triệu Euro và 686,07 tỷ đồng

1. Các mốc bảo dưỡng, sửa chữa NMĐ Cà Mau 1 (750MW):

- Năm 2008: Tiểu tu

- Năm 2009: Tiểu tu

- Năm 2010: Đại tu

- Năm 2011: Tiểu tu

- Năm 2013: Tiểu tu

2. Các mốc bảo dưỡng, sửa chữa NMĐ Cà Mau 2 (750MW):

- Năm 2009: Tiểu tu

- Năm 2010: Tiểu tu

- Năm 2011: Trung tu

- Năm 2013: Tiểu tu

PVPS đã cung cấp vật tư, nhân lực và chuyên gia để thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành 100% khối lượng công việc bảo dưỡng sửa chữa.

PVPS đã cung cấp vật tư, nhân lực và chuyên gia để thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành 100% khối lượng công việc bảo dưỡng sửa chữa.

Tên dự án: 

 

Chủ đầu tư:

Thời gian thực hiện:

Hạng mục:

 

 

 

 

Giá trị hợp đồng:

Tiến trình thực hiện hợp đồng:

 

Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Điện Nhơn 

Trạch 1 trong 108.000 EOH đầu tiên

Tổng công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam

Từ năm 2010 đến năm 2022

Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ ;

Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên;

Cung cấp dịch vụ sửa chữa sự cố, phát sinh trong quá trình vận hành;

Cung cấp vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa.

Giá trị hợp đồng126,62 triệu Euro và 558,87 tỷ đồng

Các mốc bảo dưỡng, sửa chữa NMĐ Nhơn Trạch 1 (450MW):

Năm 2009: Thanh tra A1

Năm 2010: Thanh tra B1

Năm 2011: Thanh tra A2

Năm 2012: Thanh tra C1

Tên dự án: 

 

Chủ đầu tư:

Thời gian thực hiện:

Hạng mục:

 

 

 

 

Giá trị hợp đồng:

Tiến trình thực hiện hợp đồng:

 

Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Điện Nhơn 

Trạch 2 trong 100.000 EOH đầu tiên

Tổng công ty CP Điện lực Dầu Khí Việt Nam

Từ năm 2011 đến năm 2023

Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ ;

Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên;

Cung cấp dịch vụ sửa chữa sự cố, phát sinh trong quá trình vận hành;

Cung cấp vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa.

165,94 triệu Euro và 372,69 tỷ đồng

Các mốc bảo dưỡng, sửa chữa NMĐ Nhơn Trạch 2 (750MW):

Năm 2012: Tiểu tu

 

Tin liên quan