PVPS đặt mục tiêu chia cố tức 8,4% trong năm 2020
Ngày 20/5 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Xem thêm