Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2023

1. Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông năm 2023

2.Báo cáo của BGĐ về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng kinh doanh năm 2023

3.Báo cáo kết quả HĐQT

4.Báo cáo kết quả hoạt động của BKS

5.Báo cáo kết quả thành viên độc lập HĐQT

6.Tờ trình thông qua báo cáo tài chính

7.Tờ trình phân phối lợi nhuận

8.Tờ trình BKS lựa chọn đơn vị thực hiện BCTC