Đăng tải Thông tin mời họp ĐHĐCĐ 2022

Thư mời

Thông báo đề cử ứng cử thành viên HĐQT 2022

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của ban giám đốc

Báo cáo tài chính 2021

Báo cáo của BKS

Phân phối lợi nhuận

Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT

Chi trả thù lao HĐQT

"Tài liệu phục vụ ĐHCĐ 2022  sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật tới quý cổ đông. Trân trọng !"