Quyết định bầu CTHĐ Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN nhiệm kỳ 2017 - 2022

Xem nội dung quyết định

Biên bản bầu CTHĐ Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022