Tờ trình gửi ĐHĐCĐ 2017 về Phương án phân phối lợi nhuận, chiến lược phát triển của Công ty, Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT & BKS

Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020, chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến 2035

Đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2017-2022