PVPS CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH  CÀ MAU CÔNG TY PV POWER SERVICES
Căn cứ yêu cầu công việc và công tác cán bộ, ngày 24/10/2022 tại Văn phòng Chi nhánh Cà Mau, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cà Mau.
Xem thêm